Regulamentul de organizare şi funcţionare a Rezervației Naturale Piatra Şoimilor

                                                                     

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. Prezentul Regulament stabileşte regulile ce trebuie respectate pe teritoriul RN de interes naţional Piatra Şoimilor, cod 2.484.

Art. 2. Baza legală pentru prezentul Regulament o constituie următoarele acte normative:

a) Convenţia de custodie nr. 0011 din 22.02.2010 încheiată între Ministerul Mediului şi Pădurilor prin Direcţia Generală Protecţia Naturii şi Managementul Ariilor Naturale Protejate şi Organizaţia GeoEcologică ACCENT;

b) Decretul nr. 187 din 30 martie 1990 pentru acceptarea Convenţiei privind protecţia patrimoniului mondial, cultural şi natural, adoptată de Conferinţa generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură la 16 noiembrie 1972;

c) Directiva Habitate, Directiva Consiliului Europei 92/43/CEE referitoare la conservarea habitatelor naturale şi a florei şi faunei sălbatice adoptată la 21 mai 1992;

d) Legea nr. 13 din 11 martie 1993 pentru aderarea României la Convenţia privind conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa, adoptată la Berna la 19 septembrie 1979;

e) Legea  nr. 58 din 13 iulie 1994 pentru ratificarea Convenţiei privind diversitatea biologică, semnată la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992;

f) Legea nr. 69 din 15 iulie 1994 pentru aderarea României la Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie, adoptată la Washington la 3 martie 1973;

g) Legea nr. 107 din 25 septembrie 1996, Legea apelor, modificată şi completată de Legea nr. 310 din 28 aprilie 2004, cu modificările şi completările ulterioare;

h) Legea  nr. 13 din 8 ianuarie 1998 pentru aderarea României la Convenţia privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice, adoptată la Bonn la 23 iunie 1979;

i) Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1470  din 12 iunie 2013 privind aprobarea Metodologiei de atribuire a administrării şi custodiei ariilor naturale protejate cu modificările şi completările ulterioare;

j) Ordonanța de Urgență a Guvernului 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului, modificată şi completată prin Legea 265 din 09 iulie 2006 cu modificările şi completările ulterioare

k) Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49 din 25 ianuarie 2011.

l) Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita nr. 13/1995 privind protecţia zonelor naturale şi monumentelor naturii de pe teritoriul judeţului Harghita

m) Hotărârea Guvernului nr. 2151 din 30 noiembrie 2004 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone

Art. 3. Obiectivul prezentului Regulament este de a stabili măsurile necesare asigurării stării favorabile de conservare a speciilor pentru care RN naturală protejată a fost declarată.

 

CAPITOLUL II

Înfiinţarea, scopul, aşezarea, limitele, acces suprafaţa

RN Piatra Şoimilor

 

Art. 4.  Înfiinţare

Rezervația Naturală Piatra Şoimilor, cod 2.484, a fost înfiinţată în anul 1995 prin Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita nr. 13 şi prin Legea 5/2000, extinsă prin Hotărârea Guvernamentală 2151/2004, aceasta este o arie naturală protejată de interes naţional, fiind încadrată, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 cu modificările și completările ulterioare, la categoria rezervaţii naturale, corespunzătoare categoriei a IV-a IUCN.

Art. 5.  Scop

a) Asigurarea stării de conservare favorabile pe termen lung a Rezervației Naturale Protejate Piatra Şoimilor şi implicit a speciilor şi habitatelor de interes comunitar, naţional şi judeţean, precum şi menţinerea diversităţii peisagistice.

b) Se urmăreşte excluderea şi prevenirea activităţilor de exploatare sau utilizare a resurselor naturale, care contravin obiectivului de conservare, precum şi asigurarea condiţiilor pentru activităţile educaţionale, recreative şi de cercetare ştiinţifică.

Art. 6.  Aşezare, limite, acces, suprafaţă

a) La nivel regional:RN este inclusă într-o singură regiune de dezvoltare, Regiunea de Dezvoltare Centru.

b) La nivel judeţean:RN este situată 100% pe teritoriul judeţului Harghita.

c) La nivel local:Rezervația Naturală Piatra Şoimilor  se situează la o altitudine de 824 m, la vest de staţiunea Băile Tuşnad, pe malul stâng al Oltului, în lanţul eruptiv al Munților Harghitei, la baza versantului estic al Muntelui Pilişca. Rezervaţia face parte dintr-un peisaj de munte acoperit de vegetaţie forestieră mixtă, foioase-răşinoase. Importanţa fitogeografică a rezervaţiei se datorează faptului că, în anul 1942 a fost descris endemismul local vulturica lui Teleki - Hieracium telekianum.

d) Comunităţile locale sunt reprezentate de populaţia din oraşul Băile Tuşnad și comuna Tuşnad, cu satele Tuşnad Sat şi Tuşnad Nou.

e) Limitele RN Piatra Şoimilor sunt: la vest părâul Corbului; la est  unitatea amenajistică (în continuare u.a.) 7J; la sud drumul forestier DF 99D; la nord u.a. 7D, u.a. 7A. Altitudinea maximă este de 824 m.

f) Dreptul de proprietate asupra terenului situate în RN Piatra Şoimilor aparţine Composesoratului Tuşnad. Sub parcela 6F a rămas în proprietate publică, administrat de RNP Romsilva, Direcţia Silvică M-Ciuc, datorită statutului de rezervaţie de seminţe, pentru specia de Abies alba.

g) Conform Legii nr. 5/2000, suprafaţa RN Piatra Şoimilor este de 1 ha, cuprinzând subparcela 6N de 0,50 ha şi parţial subparcela 6I de 0,50 ha şi 1,5 ha conform Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 162/2005.

h)Limita rezervației a fost trasată total greșit în cadrul proiectului  GEF/WB “Managementul Conservării Biodiversităţii”, derulat de către Ministerul Mediului în perioada 1999-2005. Limitele actuale nu acoperă nici măcar stâncăria, habitatul specie endemic Hieratium telekianum.Având în vedere că pădurile situate în subparcelele susmenţionate sunt încadrate ca păduri cu funcţii speciale de protecţie conform amenajamentului silvic în vigoare, precum şi necesitatea extinderii arealului de protecţie a speciei endemice Hieratium telekianum, considerăm necesară mărirea suprafeţei rezervaţiei la 14,74 ha. Mărirea suprafeței este motivată și cu prezența numeroaselor specii de plante protejate identificate pe stâncărie și în habitatele forestiere învecinate. Drepturile manageriale aparţin custodelui desemnat, Organizaţia GeoEcologică ACCENT.

i) Accesul este posibil atât de pe drumul public DN12, drumul forestier D99, cât şi de pe calea ferată care trece prin localitatea Băile Tuşnad.

j) Dreptul de proprietate asupra terenurilor situate în Rezervația Naturală Piatra Şoimilor  aparţine Composesoratului Tuşnad din Comuna Tușnad. 

Art. 7.  Managementul RNPiatra Şoimilor

a) Responsabilitatea managementului RNPiatra Şoimilor revine Organizaţiei GeoEcologică ACCENT prin persoanele delegate în vederea exercitării custodiei, pe baza legitimaţiilor de custode.

b) Custodele urmăreşte încadrarea activităţilor din perimetrul RNPiatra Şoimilor în cadrul legal stabilit de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 cu modificările și completările ulterioare.

c)Responsabilitatea administrării RNPiatra Şoimilor, denumită în continuare Arie, revine custodelui RNPiatra Şoimilor, denumit în continuare custode, și anume Organizaţia GeoEcologică ACCENT, pe baza convenţiei de Custodie nr. 11 din 22.02.2010 încheiat cu Ministerul Mediului şi Pădurilor, conform Ordinului Ministrului Mediului și Dezvoltării Durabile nr. 1533/2008. În acest scop, custodele elaborează planul de management, prin care se realizează gospodărirea unitară şi integrată a RN, urmăreşte respectarea acestuia, organizează şi desfăşoară activităţi specifice şi supraveghează toate activităţile care se desfăşoară pe teritoriul RN , astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor de management ale RNPiatra Şoimilor.

d)Activităţile custodelui legate de conservarea biodiversităţii sunt realizate în colaborare cu instituţii ştiinţifice şi de învăţământ superior, ONG-uri de specialitate şi consultanţi ştiinţifici implicaţi în program.

e)Participarea factorilor interesaţi la managementul RN se asigură prin organizarea de către custode, a unor întâlniri cu reprezentanţi ai autorităţilor administraţiilor publice locale interesate, dezbateri publice cu membrii comunităţilor locale, întâlniri cu operatorii economici interesaţi, „zile deschise” pentru publicul interesat.

 

CAPITOLUL III

Reglementarea activităţilor în cadrul

RNPiatra Şoimilor

 

Art. 8. Accesul şi circulaţia în RN Piatra Șoimilor

a) Sunt interzise accesul şi circulaţia cu mijloace motorizate pe teritoriul RN.

b) Circulaţia cu mijloace motorizate pe drumurile de exploatare forestieră este permisă numai proprietarilor sau deţinătorilor de păduri şi angajaţilor acestora. Astfel, se interzice circulaţia cu autovehicule în pădure.

c) Fac excepţie de la restricţia de acces şi circulaţie cu autovehicule următoarele categorii de persoanevor fi: personalul custodelui, personalul organelor statului cu competenţe pe teritoriul RN  naturale protejate: poliţie, protecţie civilă, autorităţi de mediu, autorităţi de gospodărire a apelor, ambulanţă, precum şi proprietari/deţinători de terenuri agricole sau păduri şi angajaţi ai acestora, personal împuternicit pentru patrulări/controale, în cazul în care aceste categorii de persoane se află în exerciţiul funcţiunii.

d) Accesul cu vehicule motorizate în RN, sau/şi practicarea de sporturi motorizate în interiorul RN  sunt interzise.

e)Este interzisă practicarea de sporturi cu mijloace motorizate, care utilizează carburanţi fosili.

Art. 9.  Activităţi de silvicultură, vânătoare şi pescuit

a) Pe teritoriul RN se execută numai lucrările silvice care sunt în concordanţă cu planul de management/măsurile de conservare aplicabile  până la aprobarea planului de management al RN.

b) Pe suprafeţele din RN naturală protejată care fac parte din fondul forestier se execută numai lucrările prevăzute în amenajamentele silvice în vigoare, cu respectarea reglementarilor legale privind zonarea funcțională a pădurilor. Lucrările silvice altele decât cele prevăzute în amenajamentele silvice sunt premise ulterior obţinerii aprobărilor necesare din partea autorităţii competente pentru protecţia mediului şi avizului custodelui.

c) Reamenajarea unităţilor de producţie de pe teritoriul RN  se va realiza în colaborare cu custodele în vederea armonizării amenajamentelor silvice cu prevederile planului de management.

d) Se interzice plantarea de specii exitoce de arbori pe suprafaţa RN  protejate.

e) Arboretele cu specii exotice vor fi înlocuite cu specii autohtone de arbori, de către proprietarii acestora, în colaborare cu custodele RN .

f) Activităţile de gospodărire a vânatului se vor organiza şi desfăşura în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 cu modificările și completările ulterioare şi a Legii nr. 407/2006 cu modificările şi completările ulterioare.

g) În vederea conservării speciilor de interes cinegetic, gestionarii fondurilor de vânătoare a căror suprafaţă se suprapune parţial teritoriului RN, vor delimita zonele de linişte a faunei cinegetice, astfel încât acestea să fie constituite în perimetrul RN.

h) Pe fondurile de vânătoare care se suprapun parţial suprafeţei RN , cotele de recoltă aprobate se realizează pe suprafeţele din afara RN.

i) Se interzice popularea cu specii de interes cinegetic exotice a fondurilor de vânătoare din cuprinsul RN .

j) Orice activitate de populare cu specii de faună de interes cinegetic se va face cu aprobarea prealabilă a custodelui.

k) În vederea evitării confilctelor om-animale şi influenţării etologiei speciilor, se impune interzicerea hrănirii animalelor de către turişti.

l) Pentru speciile de animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane de interes comunitar şi care se află sub regim strict de protecţie, inclusiv cele prevăzute în anexele Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 cu modificările și completările ulterioare, precum şi în cazul speciilor incluse în lista roşie naţională sunt interzise:

i) orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare;

ii) perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie;

iii) distrugerea şi/sau culegerea cuiburilor şi ouălor din natură;

iv) deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere sau odihnă;

v) capturarea, deţinerea, transportul, comerţul sau schimburile în orice scop fără autorizaţia autorităţii de mediu competente.

m) Faptele ilegale din domeniul vânătorii pot fi constatate şi sancţionate de personalul custodelui cu atribuţii de teren precum şi de către organe ale statului cu atribuţii pe suprafaţa RN .

n) Acţiunile de gospodărire şi monitorizare a faunei de interes cinegetic, de pe toată suprafaţa RN se organizează în comun de către personalul de specialitate al deţinătorilor legali ai fondurilor cinegetice şi custodele RN.

Art. 10. Cercetare ştiinţifică

a) Cercetarea ştiinţifică în Arie va fi orientată, pe cât posibil, spre realizarea scopului primordial, cel de conservare a biodiversităţii şi a peisajului de pe teritoriul RN.

b) În baza rezultatelor temelor de cercetare desfăşurate în arie, acceptate şi avizate de forurile ştiinţifice abilitate, custodele elaborează măsurile de conservare ce se impun în vederea realizării obiectivelor RN.

c) Activitatea de cercetare ştiinţifică pe teritoriul RN se desfăşoară cu avizul custodelui, care sprijină logistic, la solicitare şi în măsura posibilităţilor, activitatea de cercetare. La finalizarea cercetărilor, titularii temelor de cercetare vor pune la dispoziţia custodelui rapoartele de cercetare.

d) În cazul domeniilor de cercetare pentru care custodele este solicitat să furnizere date/informaţii privind RN protejată, se va încheia un contract cu cei care derulează tema, care să asigure accesul custodelui la rezultate în vederea utilizării lor în activitatea de management a RN. Clauzele contractului se stabilesc prin consensul părţilor. Dreptul asupra utilizării rezultatelor cercetărilor ştiinţifice se stabileşte prin contract.

Art. 11. Turism, reguli de vizitare

a)   În RN Piatra Șoimilor sunt permise activităţi de turism şi de educaţie ecologică, cu respectarea regulilor de vizitare, potrivit prezentului Regulament.

b)   Practicarea turismului pe suprafaţa RNse poate realiza doar pe traseul turistic amenajat şi marcat corespunzător.

c) Întreţinerea marcajelor traseelor turistice se fac numai cu avizul custodelui.

d) Deschiderea de noi trasee se face numai cu avizul custodelui după omologarea acestora conform prevederilor legale.

e) Amplasarea panourilor indicatoare şi informative se fac numai cu avizul custodelui.

f) Organizarea de competiţii, cursuri şi manifestări de grup de orice fel, care presupun accesul pe teritoriul RN  se face numai cu avizul custodelui.

g) Deşeurile rezultate din activităţile de turism desfăşurate pe suprafaţa RN se evacuează de pe teritoriul acesteia autorităţile publice locale de pe raza RN au responsabilitatea asigurării colectării şi transportului deşeurilor menajere, urmând a fi depuse la staţiile sau punctele de colectare autorizate.

h) Accesul câinilor de compania în RN Piatra Șoimilor este permis doar în condiţiile în care câinii sunt ţinuţi permanent în lesă. Pentru fiecare câine în parte, stăpânii trebuie să facă dovada a vaccinării. Patrulele organizate cu scop de pază, pot utiliza în acţiunile lor câini utilitari.

i)  Perturbarea liniştii în arie prin orice fel de mijloace este strict interzisă.

j)  Aprinderea focului pe teritoriul RN este strict interzisă.

k) Sunt strict interzise adunatul şi defrişarea vegetaţiei lemnoase de orice fel pentru facerea focului.

l) Este interzisă poluarea şi captarea apei pâraielor Corbul şi Minerul din imediata vecinătate a RN , la fel ca şi distrugerea prin orice mijloace a albiei acestora.

Art. 12. Protecţia factorilor de mediu

a) Regimul deşeurilor pe teritoriul RN  se reglementează astfel:

i) este interzisă abandonarea deşeurilor de orice fel pe teritoriul RN ;

ii) autorităţile publice locale de pe raza RN  au responsabilitatea asigurării colectării şi transportului deşeurilor menajere şi a celor reciclabile (de tip: hârtie, carton, sticlă şi mase plastice) din localităţi la punctele autorizate de colectare a deşeurilor;

iii) autorităţile publice locale de pe raza RN  au responsabilitatea de a desfiinţa depozitele ilegale de deşeuri aflate pe teritoriul lor administrativ.

b) Se interzice tăierea, incendierea, distrugerea sau degradarea prin orice mijloace a vegetaţiei naturale.

c) Se interzice tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, puieţilor sau lăstarilor, precum şi însuşirea celor rupţi sau doborâţi de fenomene naturale sau de către alte persoane.

d) Capturarea de specii de floră, faună sălbatică şi a oricăror eşantioane de origine naturală se poate face numai cu acordul scris al custodelui.

e) Este strict interzisă distrugerea sau degradarea panourilor informative şi indicatoare, precum şi a plăcilor, stâlpilor sau a semnelor de marcaj de pe traseele turistice.

f)Este interzisă deversarea oricăror substanţe, amestecuri, ape uzate, nămoluri, în apele din cuprinsul RN.

Art. 13. Construcţii

a) Pe teritoriul RN Piatra Șoimilor, este interzisă realizarea oricăror construcţii permanente.

b) Construirea de cabane/adăposturi turistice sau realizarea oricăror altor investiţii pe suprafaţa RN sau în imediata vecinătate a acesteia se va realiza ulterior efectuăriievaluării adegvate/impactului asupra mediului, conform reglementărilor în vigoare, cu accent deosebit pe impactul asupra habitatelor şi speciilor pentru care a fost instituită RN.

c) Documentaţiile se avizează de către custode.

d) Construirea de noi drumuri şi/sau poduri pe suprafaţa RN este interzisă.

Art. 14.  Finanţarea activităţilor

a) Finanţarea activităţilor custodelui se poate asigura din fonduri provenite:

i) din bugetul de stat sau al autorităţilor administrației publice locale;

ii) din activităţi proprii ale custodelui;

iii) din aplicarea sistemelor de tarife;

iv) din amenzile aplicate  de către  custode  în temeiul unor legi sau hotărâri ale Guvernului

v) din proiecte de finanţare elaborate de custode sau în colaborare cu alte organizaţii/instituţii şi finanţate prin programe locale, naţionale sau internaţionale;

vi) din subvenţii, donaţii, sponsorizări, contribuţii, legate.

 

CAPITOLUL IV

Sancţiuni, dispoziţii finale

 

Art. 15. Sancţiuni

a) Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage, răspunderea contravenţională, penală, materială sau civilă după caz.

b) Încălcarea prevederilor din prezentul regulament constituie contravenţie dacă faptele nu au fost săvârşite astfel încât potrivit legii penale, să constituie infracţiuni.

c) Indiferent de natura răspunderii, urmările prejudiciilor aduse mediului prin încălcarea prezentului Regulament vor fi înlăturate de făptuitor, independent de culpă, restabilind condiţiile anterioare producerii prejudiciului. Costurile pentru repararea prejudiciului vor fi suportate de autorul prejudiciului, în conformitate cu principiul „poluatorul plăteşte”.

d) Cuantumul amenzilor este cel stabilit prin legislaţia specifică privind protecţia mediului.

e) Încălcarea prevederilor legale, altele decât cele sancţionate conform cu legislaţia specifică privind protecţia mediului, se sancţionează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

f) Aplicarea prezentului Regulament se face de către custode şi de către autorităţile competente.

Art. 16. Dispoziţii finale

a) Planurile şi programele, care pot avea efecte asupra mediului, şi asupra speciilor şi habitatelor din Arie şi din vecinătatea acesteia vor fi supuse avizării de către custode.

b) Orice activitate sau lucrare susceptibilă să genereze un impact negativ asupra speciilor şi habitatelor din Arie şi din vecinătatea acesteia, va fi supusă avizării de către custode.

c) Personalul custodelui, împuternicit cu legitimaţie de control, are dreptul de acces nelimitat pe terenurile din cuprinsul RN , indiferent de forma de proprietate.

d) Orice persoană fizică sau juridică are obligaţia de a furniza informaţiile şi datele solicitate de custode, pentru a asigura gospodărirea eficientă a RN.

e)Orice persoană fizică sau juridică are obligaţia să se legitimeze la solicitarea expresă a personalului custodelui cu atribuţii de teren.

f) În cazul producerii de fenomene de forţă majoră – cum ar fi: inundaţii, incendii, calamităţi, epizootii, focare de infecţii și altele asemenea – instituţiile abilitate intervin conform prevederilor legale, cu obligativitatea înştiinţării prealabile a custodelui, care va participa activ la acţiunile de alertare şi mobilizare în vederea prevenirii şi eliminării efectelor unor asemenea evenimente.

g) Prezentul Regulament poate fi modificat la propunerea custodelui sau a autorităţii compentente pentru protecţia mediului dacă situaţia o va impune, sau la modificarea legislaţiei specifice care a stat la baza întocmirii acestuia, dacă noile prevederi legislative sunt contrare prevederilor prezentului Regulament.

h) Regulamentul va fi adus la cunoştinţa publicului prin publicare pe paginile web: www.ogaccent.roși www.rezervatiapaitrasomilor.ro prin afişare la primăriile unităţilor administrativ-teritoriale care au teritorii în cuprinsul RN.

Art. 17. Reglementare şi obţinerea Avizului în RN Piatra Şoimilor

a)      Pe teritoriul şi în vecinătatea imediată a RNPiatra Şoimilor, este interzisă orice activitate ce generează un impact negativ asupra mediului, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011.

b)     Autorizarea activităților, sau avizarea planurilor și proiectelor cu impact semnificativ sau posibil semnificativ conform Hotărârii Guvernului nr. 1076 din 8 iulie 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, situate pe suprafaţa siturilor, de către autorităţile competente, se face numai cu Avizul custodelui.

c)      Procedura de emitere a avizelor de câtre custode se face conform Art. 28 din Oridnul nr. 1470 din 12 iunie 2013, privind aprobarea Metodologiei de atribuire a administrării şi a custodiei ariilor naturale protejate.